Conducerea

Pentru anunțurile active și documente atașate vă rugam faceți scroll.

Informații de Interes Public

Conducerea Societății
 • Ec. Puf Laurentiu - de la 25.03.2024
 • Director general – Vezi CV
 • email: laurentiupuf@reconsarad.ro
 • ING. Mehelean Gheorghe Nicolae - demisie la 12.09.2023
 • EC. Uricaru Lăcrimioara Dafina
 • Director Economic - revocare mandat provizoriu
 • începând cu 01.09.2023


Politica și Criteriile de Remunerare a Administratorilor și Directorului General al S.C. RECONS S.A. Arad 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare “OUG nr. 109/2011”), politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorului general se bazează pe următoarele:

 • Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, valabile la data încheierii contractelor de mandat;
 • Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. RECONS S.A Arad nr. 5/03.09.2012, privind aprobarea contractelor de administraţie pentru mandatul 2012-2016 ale membrilor Consiliului de Administraţie
 • Decizia Consiliului de Administraţie S.C. RECONS S.A Arad nr. 10/07.11.2012, prin care s-a aprobat contractul de mandat al Directorului General pentru perioada 2012-2016;
 • Decizia Consiliului de Administraţie S.C. RECONS S.A Arad nr. 5 din data de 26.04.2013, privind aprobarea remuneratiei fixe brute lunare a directorului general;
 • Contractele de administraţie ale administratorilor si contractul de mandat al directorului general;
 • Planul de administrare al Consiliului de Administraţie pentru mandatul 2012-2016 care include indicatorii şi criteriile de performanţă ale Consiliului de Administraţie aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 9/14.12.2012;
 • Planul de management al Directorului general pentru mandatul 2012-2016 aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr.2/27.02.2013, plan care dezvoltă şi completează planul de administrare şi include indicatorii şi criteriile de performanţă a directorului general.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

Membrii Consiliului de Administraţie beneficiază de indemnizaţia lunară în cuantum de 20% din salariul directorului general, stabilită prin contractele de administraţie încheiate cu reprezentanţii nominalizaţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 5/03.09.2012 a S.C. RECONS S.A. Arad.

Principalele obiective cuprinse în Planul de administrare care să permită atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandate constau în:

 • Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat şi reducerea acestora printr-o gospodărire eficientă
 • Simplificarea organigramei şi a Statului de funcţii,prin eliminarea posturilor vacante şi efectuarea unei analize tehnico- economice a tuturor posturilor precum şi analizarea oportunităţii menţinerii acestora.
 • Analizarea obiectivelor propuse în lista de investiţii pentru modernizarea S.C. RECONS S.A.
 • Creşterea eficienţei prin reducere pierderilor.
 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor.
 • Sporirea numărului clienţilor.
 • Creşterea eficienţei interne printr-o mai bună organizare a muncii.
 • Îmbunătăţirea planificării şi ţinerii sub control a proceselor şi implicit creşterea productivităţii şi reducerea costurilor.
 • Furnizarea serviciilor de bună calitate, la preţuri accesibile care să anticipeze nevoile şi aşteptările clienţilor.
 • Promovarea respectului şi transparenţei prin tratamentul egal al tuturor clienţilor şi prin menţinerea unei comunicări eficace cu toţi factorii interesaţi.
 • Construirea viitorului companiei având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv.
 • Promovarea responsabilităţii instituţionale, protecţia şi conservarea mediului înconjurător.
 • Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de clienţi să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia.
 • Creşterea flexibilităţii organizaţiei.
 • Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client.
 • Îmbunătaţirea serviciilor din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi, asigurarea permanentă a sserviciilor la nivelul standardelor europene.
 • Preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse.
 • Creşterea eficienţei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii.
 • Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism.
 • Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training.
 • Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORULUI GENERAL

Directorul general al S.C. RECONS S.A. Arad beneficiază de remuneraţia fixă brută lunară în sumă de 6.500 RON stabilită în baza Deciziei nr. 5/26.04.2013 a Consiliului de Administraţie.

Criteriile de performanţă şi obiectivele stabilite prin contractul de mandat pe perioada 2012-2016 pentru directorul general sunt următoarele:

 1. Promovarea de proiecte, planuri de lucru în vederea îmbunătăţirii performanţelor serviciilor, eficienţei şi eficacităţii activităţii societăţii în general pentru îndeplinirea cu success a acţiunilor încredinţate de către Consiliul de Administraţie.
 2. Organizarea eficientă prin emiterea de proceduri, prin depistarea nodurilor în circuitul informaţional şi de transmitere a deciziei de la cel mai înalt nivel până la factorul operaţional în cel mai scurt timp.
 3. Îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă care sunt aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 382/2007 privind încheierea contractelor de mandat pentru directorii generali ai societăţilor comerciale de sub autoritatea CLMA.

Indicatorii de performanţă folosiţi la realizarea acestor obiective sunt:

 • Rezultatul net al exerciţiului
 • Total creanţe
 • Total arierate
 • Fond de salarii
 • Fond de salarizare pentru conducătorul societăţii
 • Gradul de îndeplinire a criteriilor şi indicatorilor de performanţă
 • Rata profitului brut
 • Productivitatea muncii
 • Perioada de recuperare a creanţelor
 • >Perioada de rambursare a datoriilor
 • Ponderea salariilor în costuri

Directorul general are misiunea de a îndeplini obiectivele propuse de către Consiliul de Administraţie şi anume:

 • Realizarea veniturilor prin:
 • Închirierea tuturor spaţiilor comerciale şi a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea societăţii
 • Atragerea de clienţi pentru lucrările de construcţii şi instalaţii, tâmplărie PVC, lemn sau lemn stratificat executate de societate prin şantierul de construcţii şi reparaţii din cadrul societăţii, prin calitatea lucrărilor, execuţii la timp şi preţuri concurenţiale;
 • Promovarea şantierului de construcţii prin executarea de lucrări de reparaţii şi renovare a faţadelor şi clădirilor aflate în patrimoniul Mun. Arad, şi asigurarea de personal specializat în asemenea lucrări
 • Crearea de depozite bancare avantajoase pe termen scurt, dacă e cazul.
 • Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat şi reducerea acestora printr-o gospodărire eficientă
 • Managementul resurselor umane şi utilizarea eficientă a acestora,
 • Realizarea obiectivelor propuse în lista de investiţii pentru modernizarea societăţii.
Anunțuri

Nici un articol publicat în ultimele 9 luni.

Recrutare pentru 1 (una) poziție de membru în consiliul de administrație de la S.C. RECONS S.A. Arad

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice Municipiul Arad, în calitate de autoritate publică tutelară, lansează procesul de recrutare pentru 1 (una) poziție de membru în Consiliul de Administrație la SC RECONS SA Arad, cu sediul în Arad, Calea luliu Maniu FN. Descărcați documentele atașate direct, prin link sau prin click pe imaginile de mai jos.

Recrutare pentru postul de Director General de la S.C. RECONS S.A. Arad

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice. Consiliul de Administratie al SC RECONS SA Arad, lansează procesul de recrutare pentru postul de Director General la SC RECONS SA Arad , cu sediul în Arad, Calea Iuliu Maniu FN..

 1. Persoanele interesate să ocupe funcția de Director general vor depune, până la data de 15 iunie 2017, ora 15.00, un dosar de candidatură care trebuie să cuprindă ….. vedeți fișierul Anunţ de recrutare pentru postul de Director General
 2. Planul de selecție pentru ocuparea postului de Director General la S.C. RECONS S.A. …. vedeți fișierul Planul de selecție pentru ocuparea postului de Director General
 3. Scrisoare de așteptări privind performanțele așteptate de la Directorul general al S.C. RECONS S.A., pentru mandatul 2017-2021 … vedeți fișierul Scrisoare de asteptari privind performantele asteptate de la Directorul general al SC RECONS SA, pentru mandatul 2017-2021


Formularele pentru completarea Declarațiilor le puteți descărca de mai jos. Includ:

 • Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are înscrieri în cazierul judiciar și fiscal
 • Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiață și nici nu se află în desfășurare o procedura de natură penală împotriva sa
 • Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție
 • Declarație privind neâncadrarea in situația de conflict de interese
SC RECONS S.A. , cu sediu în Arad, B-dul Iuliu Maniu FN organizează în data de 14.03.2017, ora 10,00 concurs pentru ocuparea postului de Director adjunct – COR 112005

Anunţul privind concursul se afişează de către societate la sediul acesteia, pe site-ul societăţii și la un ziar financiar de largă circulație cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului.

PARTICIPAREA LA CONCURS
Poate participa la concurul pentru ocuparea unui post vacant sau nou creeat persoana care îndeplineşte condiţii generale şi specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Vedeti documentul atasat.