Societatea RECONS S.A. anunţa organizarea concursului pentru postul de Director Adjunct al societăţii

Concursuri

Anunț


S.C. RECONS SA Arad, cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu, FN, organizează

concurs pentru ocuparea postului de Director adjunct – COR 112005, în data de


05.02.2024, ora 10.00


Anunțul privind concursul se afișează de către S.C. RECONS S.A. la sediul acesteia, pe site-ul

societății și într-un ziar de largă circulație cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data desfășurării

concursului.

1. Participarea la concurs

Poate participa la concurs pentru ocuparea postului vacant de director adjunct, persoana care

îndeplinește condițiile generale și specifice următoare pentru ocuparea respectivei funcții contractuale

și anume:

- are cetățenia română, sau cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene și domiciliul în

România;

- cunoaște limba română scris și vorbit;

- are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței

medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

- îndeplinește condiții de studii și anume: studii superioare în domeniu economic, juridic sau

tehnic, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- are o experiență similară în funcții de conducere / coordonare echipe minim 4 ani, cu o

vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;

Candidatul va declara pe proprie răspundere că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea

unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu

serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni

săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a

intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul societății, în plic închis și sigilat un

dosar care va conține următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- curriculum vitae în format Europass;

- adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

- adeverință de cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale care să-l facă

incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că nu a fost condamnat definitiv pentru

săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în

legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei

infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția

situației în care a intervenit reabilitarea. și prelucrarea datelor cu caracter personal.


2


Documentele necesare în procesul de recrutare / selecție și formularele de declarații se regăsesc

pe pagina de internet a S.C. RECONS S.A. (www.reconsarad.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 26.01.2024, ora 12.00 la Registratura S.C.

RECONS S.A., B-dul. Iuliu Maniu Nr. FN, Arad, Județul Arad, în dosar plic închis și sigilat, unde va

primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat ”Candidatură

pentru funcția de Director Adjunct al S.C. RECONS S.A.”, precum numele și prenumele candidatului.

Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

2. Desfășurarea concursului

a) Selecția dosarelor de înscriere

În vederea participării la concurs, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului,

candidații depun dosarul de concurs.

În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,

comisia de concurs are obligația de a selecta dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de

participare la concurs.

b) Proba scrisă și/sau proba practică

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă. Prin proba

scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului de director adjunct pentru care se

organizează concurs.

c) Interviul

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

- abilități și cunoștințe impuse de funcție;

- capacitatea de analiză și sinteză;

- motivația candidatului;

- comportamentul în situațiile de criză;

- inițiativă și creativitate.

- capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

- exercitarea controlului decizional;

- capacitate decizională.

3. Comunicarea rezultatelor și începerea activității.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale

concursului, se face prin afișarea la locul desfășurării concursului. Comunicarea rezultatelor finale se

face până în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe.

Candidații declarați admiși la ocuparea postului vacant de directur adjunct, funcție contractuală,

se vor prezena la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării/comunicării rezultatelor.