Convocator C.A. - 31.08.2022

Publicat 03 octombrie 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-

dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr.

J02/91/1996, convoacă ședința Consiliului de Administraţie în data de 31 august 2022, orele

13,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza situației financiare a Bazinului de înot de polo la 31 iulie 2022.

2. Raportul nr. 5053 din 26.08.2022 privind activitatea desfășurată de către

Compartimentul Control Financiar de Gestiune din cadrul societății, pentru anii 2021 – 2022.

3. Referatul nr. 4784 din 08.08.2022 întocmit de Șeful Stației de Sortare deșeuri,

privind transformarea în Statul de funcții a unui post de lucrător sortator deșeuri în mecanic

utilaj, începând cu 01.09.2022.

4. Adresa Biroului Resurse Umane nr. 5028 din 25.08.2022.

5. Informare din partea Compartimentului Achiziții din cadrul societății privind

stadiul realizărilor achizițiilor din Planul anual de achiziții pentru anul 2022 la data de

26.08.2022.

6. Adresa domnului Mureșan Cosmin Valer înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu

nr. 4945 din 18.08.2022 prin care solicită închirierea unei suprafețe de 100 mp în interiorul

depozitului situat în Strada Lungă FN.

7. Convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 31 august 2022,

orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:


1. Analiza situației financiare a Bazinului de înot de polo la 31 iulie 2022.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni

în data de 01 septembrie 2022, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu

Maniu, F.N., județul Arad.

8. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin