Convocator C.A. - 31.01.2024

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 31 ianuarie 2024, orele 10.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea Caietului de sarcini pentru Achizitionare echipamente și accesorii pentru reparații

Stație sortare cu montaj inclus

2. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin