Convocator C.A. - 29.04.2024

Publicat 07 May 2024 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă,

ședința Consiliului de Administrație în data de 29 aprilie 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea rezultatelor Inventarierii la 30.09.2023.

2. Informarea Compartimentului Contencios Juridic nr. 3839/24.04.2024 privind dosarele

execuționale aflate în procedura executării silite.

3. Informarea Compartimentului Contencios Juridic nr. 3840/24.04.2024 privind

procedura și responsabilitățile părților din contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare,

amenajare, întreținere şi exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun şi Patinoarul Municipal

Arad încheiat între Municipiul Arad și S.C. RECONS S.A., înregistrat cu nr. 4791 din 01.10.2019.

4. Aprobare solicitării Serviciului Construcții nr. 3823/24.04.2024 privind achiziționare

componente mobilier urban conform comenzii Primăriei Municipiului Arad nr. 35054/Z2/16.04.2024,

înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 3803/23.04.2024.

5. Informarea Compartimentului Resurse Umane nr. 3818/24.04.2024 privind situația

încadrării cheltuielilor cu salariile personalului în limita prevăzută de BVC, pe trimestrul I 2024.

6. Aprobarea Caietului de sarcini pentru ”Furnizare carburanți pe bază de carduri de credit

pentru parcul auto și utilajele societății RECONS S.A. Arad”, revizuit.

7. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin