Convocator C.A. - 29.01.2024

Publicat 05 February 2024 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă,

ședința Consiliului de Administrație în data de 29 ianuarie 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Informare privind situația financiar/contabilă a S.C. RECONS S.A. întocmită de S.C.

EXCONTA P.G.B. CONSULTING S.R.L. privind: Execuția bugetară la 31.12.2023; Analiza

veniturilor și cheltuielilor la 31.12.203; Proiecția bugetară pentru anul 2024, Analiză și măsuri privind

subvențiile (transferurile) primite de la Primăria Arad; Diminuarea capitalului social al societății prin

vânzarea terenului situat pe str. Clujului, nr. 6.

2. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 739/23.01.2024

privind Componenta Integrală în procesul de recrutare a Directorului general la S.C. RECONS S.A.

Arad, a documentelor componente: Scrisoarea de așteptări; Profilul Directorului General al S.C.

RECONS S.A Arad; Profilul candidatului pentru poziția de Director General al SC RECONS S.A.

Arad; Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă - Declarația de Intenție;

Planul de Interviu privind selecția Directorului General la S.C. RECONS S.A. Arad în procedura de

selecție a candidaților pentru funcția de Director General al S.C. RECONS S.A. Arad.

3. Aprobarea sumei cu care va fi majorat salariului minim pentru angajații din cadrul

Serviciului Construcții care intră sub incidența prevederilor OUG nr. 142/28.12.2023 privind

modificarea art. 164 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, referitor la salariu

minim brut pe țară garantat în plată, în baza adreselor nr. 609/19.01.2024 și 628/19.01.2024 privind

modificarea salariului de bază al angajaților S.C. RECONS S.A.

4. Adresa NR. 411/15.01.2024 a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial al S.C. RECONS S.A. referitoare la

aprobarea ”Programului de dezvoltare a sistemului de dezvoltare al sistemului de control intern

managerial al S.C. RECONS S.A. pentru perioada 01.01.2024 – 31.01.2024”.

5. Adresa nr. 86/04.01.2024 a Directorului General privind revocarea a unor articole din

decizia Consiliului de Administrație nr. 51/03.11.2023 și 58/05.12.2023.

6. Adresa nr. 674/22.01.2024 a Directorului General privind angajarea unei persoane cu ½

(jumătate) de normă în cadrul Compartimentului Resurse Umane pe postul vacant.

7. Adresa Sindicatului Libertatea nr. 1/12.01.2024 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr.

616/19.01.2024 privind solicitarea de acordare salariaților a voucherelor de vacanță cu respectarea

alin. 2, art. XL din Legea nr. 296/2023.


Pagină 2 din 2

8. Adresa nr. 794/25.01.2024 a Directorului General privind plata orelor suplimentare efectuate

în perioada martie – iunie 2023 conform art. 19 din Decizia 28/09.08.2023.

9. Adresa nr. 805/25.01.2024 a Directorului General privind situația reparațiilor la Stația de

sortare.

10. Adresa nr. 806/25.01.2024 a Directorului General referitor la delegarea conducerii

Serviciului Parcări de Reședință

11. Aprobarea Caietului de sarcini "Achiziție servicii de transport ”la și de la Stație” pentru

personalul angajat la Stația de Sortare Deșeuri Reciclabile Arad".

12. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin