Convocator C.A. - 28.10.2022

Publicat 08 November 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administraţie în data de 28 octombrie 2022, orele 13,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Raportul nr. 6259 din data de 27.10.2022 întocmit de Compartimentul Control Financiar

de Gestiune la punctul de lucru Bazin de înot de polo atribuit prin concesiune conform H.C.L.M. Arad nr.

244 din 25 iunie 2020.

2. Discutarea propunerilor de tarife pentru: Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad,

Bazinul de înot de polo și Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman, transmise Municipiului Arad

prin adresa nr. 3708/11.07.2022 a S.C. Recons S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu

numărul 55090/12.07.2022.

3. Informarea nr. 6169 din 24 octombrie 2022, a doamnei Vaisblad Eugenia privind discuțiile

cu U.L.A.L. Arad și situația dispeceratului de întreținere instalații sanitare și încălzire pe bază de

abonament la data de 23.10.2022.

4. Adresa nr. 6197 din 25 octombrie 2022 emisă de Biroul Resurse Umane privind angajații

din cadrul S.C. RECONS S.A. care cumulează salariul cu pensia.

5. Adresa nr. 6229 din 25 octombrie 2022 emisă de Biroul Resurse Umane referitoare la

modificările care trebuie aduse Organigramei și Statului de funcții al S.C. RECONS S.A., precum și

prevederile legislative referitoare la revocarea coordonatorului de transport în vederea implementării

măsurilor dispuse prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 41 din data de 18.10.2022.

6. Adresa nr. 6230 din data de 26.10.2022 a doamnei Florea Maria Valeria privind încetarea

delegării atribuțiilor de Director economic al S.C. RECONS S.A. începând cu 01.11.2022.

7. Adresa nr. 6246 din data de 26.10.2022 emisă de Șeful Serviciului Parcări și Ridicări

Vehicule privind măsurile dispuse prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 43 din 18.10.2022

referitoare la acordarea de ore suplimentare.

8. Adresa înregistrată cu nr. 6056 din 18.10.2022 a Asociației Clubul Sportiv Bravii Arad

privind accesul gratuit la Bazinul de înot de polo acordat sportivilor cu nevoi speciale: Mara Oprea și

Ovidiu Botaș.

9. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii,

Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii

( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin