Convocator CA - 28.07.2022

Publicat 03 august 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Preqedintele Consiliului de Administralie al S.C. RECONS S'A cu sediul in

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, inmatriculat[ la Oficiul Registrului CornerJului Arad cu

nr. lo2l9ll1996, convoaca de indat[ EedinJa consiliului de Administra]ie in data de 28

iulie 2022, orele 14,00 cu urm[toarea:


ORDINE DE ZI


Aprobarea actului adilional nr. 1 din 28.07.2022 Ia Protocolul de partenetiat

iniheiat intre: ASOCIATIA IN TIMES ( in timp ) CONCEPT,

FILARMONICA DE STAT ARAD, S.C. RECONS S.A. Arad qi CENIRUL

MLINICIPAL DE CULTURA Arad, privind realizarea Ei derularea proiectului

,, Symphonic Experience Arad. "

Diversc.


prezentul convocator se comunici membrilor consiliului de Administralie,

conducerii societilii, Biroului Societ[li comerciale din cadrul Primlriei Arad qi se

publicd pe site-ul socict[}ii (www.reconsarad.ro).