Convocator C.A. -28.04.2022

Publicat 09 mai 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 28 aprilie 2022,

orele 13,30, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de

Administrație al SC RECONS SA Arad.

2. Adresa nr. 2239 din 19 aprilie 2022 emisă de Comitetul de nominalizare și

remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC RECONS SA Arad, privind

modificarea indemnizației fixe lunare brute a directorului general al societății.

3. Planul anual de audit public intern aferent anului 2022, emis de auditorul intern

din cadrul Compartimentului Audit Intern din cadrul societății.

4. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 28 aprilie

2022, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

Asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de

Administrație a SC RECONS SA Arad.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 29 aprilie

2022, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte

Hristov Constantin