Convocator C.A. - 28.03.2024

Publicat 30 March 2024 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 28 martie 2024, orele 12.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2024.

2. Aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2024 al S.C.

RECONS S.A.

3. Adresa Ofițerului de conformitate referitor la conformarea cu prevederile art. 58 alin. 1

din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice privind înscrierea și

raportarea către AMEPIP a indicatorilor societății.

4. Aprobare contract achiziționare componente pentru întreținere și reparații locuri de

joacă conform comenzii Municipiului Arad nr 19986/Z2/07.03.2024, înregistrată la S.C. RECONS

S.A. cu nr. 2163/07.03.2024.

5. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin