Convocator C.A. - 27.12.2022

Publicat 17 January 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă,

ședința Consiliului de Administraţie în data de 27 decembrie 2022, orele 10,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală

a Acționarilor la SC RECONS SA Arad pentru modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul

majorării capitalului social.

2. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societății

( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin