Convocator C.A. -27.05.2024

Publicat 30 May 2024 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996,

convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 27 mai 2024, orele 13,00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale

directorului general pentru lunile octombrie – decembrie 2023, conform contractului de mandat

nr. 2431 din 24.10.2023.

2. Avizarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023 și a contului de profit și

pierdere pentru anul 2023.

3. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2023.

4. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2023.

5. Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru anul 2023.

6. Raport anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2023

7. Raportul Administratorilor pentru anul 2023, în vederea înaintării către Adunarea

Generală a Acţionarilor pentru aprobare şi descărcarea de gestiune a Consiliului de

Administraţie şi a directorului general.

8. Informare privind Raportul Auditorului statutar pentru anul 2023.

9. Aprobarea raport privind evaluarea activității directorului general al SC RECONS SA

Arad pentru trim. I 2024.

10. Aprobarea solicitării șefului Serviciului Construcții privind transformarea postului de

zidar în instalator.

11. Aprobarea Caietului de sarcini pentru "Achiziție soluții chimice pentru tratarea apei –

dezinfectanți".

12. Aprobarea solicitării șefului Serviciului Zone de Agrement privind prelungirea

termenelor de implementare a măsurilor aferente lunii mai cuprinse în Planul de acțiune pentru

implementarea recomandărilor întocmit în urma Raportului misiunii de audit intern ”Întocmirea

și derularea contractelor de închiriere căsuțe, teren și spații comerciale în incinta Ștrandului

Neptun Arad”.

13. Convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 27 mai

2024, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:


2


1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023 și a contului de profit și

pierdere pentru anul 2023.

2. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la

31.12.2023.

3. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2023.

4. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2023 pe

destinațiile legale.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorului general

pentru anul 2023.

6. Aprobarea raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul

2023.

7. Aprobarea raportului Comitetului de Audit pentru anul 2023.

8. Aprobarea Raportului anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru


anul 2023.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 28 mai 2024, ora

14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

14. Convocarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 27 mai

2024, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:


1. Modificarea capitalului social respectiv majorarea numărului de acțiuni

deținute de Municipiul Arad, în baza Hotărârii 169/2024 a Consiliului Local al Municipiului

Arad și Hotărârii nr. 34/25.04.2024 a Consiliului Local Comuna Zimandu Nou.


2. Modificarea actului constitutiv al societății având în vedere exercitarea

dreptului de preemțiune de către Municipiul Arad la cumpărarea acțiunii deținute de către UAT

Comuna Zimandu Nou, aport la capitalul social al SC RECONS S.A. în valoare de 3,45 lei.

Art. 10 alin. (1) din actul constitutiv va avea următorul conținut:

”Art. 10. (1) Aportul acționarului unic la constituirea capitalului social şi numărul de acţiuni

ce-i revine acestuia este următorul:------------------------------------------------------------------------

----- MUNICIPIUL ARAD, persoană juridică română, reprezentat prin ing. Bibarț Călin,

primarul Municipiului Arad, cetăţean român, cu domiciliul în Arad, str. Șelari, nr. 1, născut la

data de 20.09.1971, în Oraș Ineu, jud. Arad, CNP: 1710920022808, respectiv, Consiliul Local

al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr. 75, jud. Arad are un aport la

capitalul social în valoare de 1.416.984 lei, din care 837.111,45 lei este aport în numerar, iar

579.872,55 lei este aport în natură, divizat în 410.720 acţiuni nominative a câte 3,45 lei fiecare,

reprezentând 100% din capitalul social şi constă din aport în natură: mijloace fixe în valoare

de 184.960,78 lei; teren intravilan situat în Arad, str. Clujului, nr. 6, jud. Arad, în suprafaţă de

2.323 mp, înscris în CF nr. 66196 Arad, în valoare de 394.911,15 lei, stabilit prin Raportul de

expertiză tehnică întocmit de SC „Societatea Experţilor Tehnici Arad” SA. -----------------------”

3. Aprobarea modificării art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 5/20.04.2017 referitor la

apartamentele de servici, conform art. 8 alin (2) din Decizia Consiliului de Administrație nr. 32

din data de 16.05.2024.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 28 mai

2024, ora 15,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

15. Diverse.


3


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte

Hristov Constantin