Convocator C.A. - 27.04.2023

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 27 aprilie 2023, orele 13,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiză externalizare ”Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice – cod

CPV 79418000-7”.

2. Analiza prelungire mandat director economic.

3. Adresa S.C. ADD ARTINSTAL CONFORT S.R.L. înregistrată la S.C. RECONS S.A.

cu nr. 2329/21.04.2023 privind transferul, contractului de închiriere 133/31.12.2020 al cărui obiect

este închirierea spațiului comercial situat în cartierul Alfa, bl. 82, de pe S.C. ADD ARTINSTAL

CONFORT S.R.L. pe persoana fizică Chișcan Mihai Dan.

4. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin