Convocator C.A. -26.05.2022

Publicat 30 mai 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 26 mai 2022,

orele 13,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale

directorului general pentru lunile august – decembrie 2021, conform contractului de

mandat nr. 2655 din 05.07.2017.

2. Avizarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2021.

3. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2021.

4. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2021.

5. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2021.

6. Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru anul 2021.

7. Raport anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2021.

8. Raportul Administratorilor pentru anul 2021, în vederea înaintării la Adunarea

Generală a Acţionarilor pentru aprobare şi descărcarea de gestiune a Consiliului de

Administraţie şi a directorului general.

9. Aprobarea strategiei de contractare pentru atribuirea contractului de servicii

avînd ca obiect ,, Achiziție servicii de transport pentru personalul angajat de la domiciliu

la Stația de Sortare Deșeuri Reciclabile Arad și retur.”

10. Adresa nr. 2592 din 10.05.2022 emisă de Primăria Municipiului Arad privind

numirea Comisiei pentru selecția membrilor consiliului de administrație pentru

întreprinderea publică SC RECONS SA Arad.

11. Adresa nr. 2728 din 16.05.2022 privind publicarea Anunțului privind selecția

a 3 ( trei) administratori pentru completarea numărului de membri ai consiliului de

administrație.

12. Adresa nr. 2803 din 19.05.2022 privind aplicarea art. 36 alin. (5) și art. 56 din

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu

modificările și completările ulterioare.

13. Aprobarea grilei de salarizare la nivel de societate.

14. Solicitarea dl.-ui Csillag Atila privind ap. 9, situat în Arad, str. Liviu

Rebreanu nr. 92-98, bl. 100.


2


15. Adresa nr. 2441 din 03.05.2022 emisă de administratorul SC MINERALIA

SRL privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34

16. Adresa nr. 2460 din 03.05.2022 emisă de dna. Zau Sorina Diana privind ap.

25 situat în Arad, Bd. Dragalina nr. 18, bl. 33.

17. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 26 mai

2022, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Avizarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2021.

2. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2021.

3. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2021.

4. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2021.

5. Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru anul 2021.

6. Raport anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2021.

7. Raportul Administratorilor pentru anul 2021.

8. Raport de evaluare a activității Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

9. Solicitarea dl.-ui Csillag Atila privind ap. 9, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu

nr. 92-98, bl. 100.

10. Adresa nr. 2441 din 03.05.2022 emisă de administratorul SC MINERALIA

SRL privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34

11. Adresa nr. 2460 din 03.05.2022 emisă de dna. Zau Sorina Diana privind ap.

25 situat în Arad, Bd. Dragalina nr. 18, bl. 33.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 27 mai

2022, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

18. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte

Hristov Constantin