Convocator CA – 26.04.2021

Publicat 26 aprilie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 26 aprilie 2021,

orele 14,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Avizarea programului anual al achizițiilor publice, a planului de investiții cu

finanțare din surse proprii și a planului de investiții cu finanțare din surse de la bugetul

local, pentru anul 2021.

2. Avizarea Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A.,

pentru anul 2021.

3. Hotărârea nr. 170 din 16 aprilie 2021 emisă de către Consiliul Local al

Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de

delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului

Municipal – Arena Francisc Neuman.

4. Hotărârea nr. 171 din 16 aprilie 2021 emisă de către Consiliul Local al

Municipiului Arad referitor la aprobarea documentației de atribuire prin concesiune, a

serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena

Francisc Neuman către SC RECONS SA Arad.

5. Înființarea unui punct de lucru/sediu secundar pentru Stadionul Municipal –

Arena Francisc Neuman, în imobilul situat în Arad, str. Frații Neumann nr. 2, înscris în

CF nr. 316063 Arad și str. Poetului nr. 1C înscris în CF nr. 304254 Arad.

6. Adresa nr. 2256 din 22.04.2021 emisă de Biroul Resurse Umane nr. 2258 din

22.04.2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții.

7. Aprobarea organigramiei și a statului de funcții în forma prezentată.

8. Adresa nr. 2258 din 22.04.2021 emisă de către S.C. AMT TOURER

BUSINESS SRL privind spațiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a,

ap. 18.

9. Închirierea spațiului comercial situat în Arad, P- ța Spitalului nr. 1- 5, bl. 5,sc.

B+C, ap. 34, parter, ca urmare a licitației publice din data de 22.04.2021.

10. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 26 aprilie

2021, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice, a planului de investiții cu

finanțare din surse proprii și a planului de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local,

pentru anul 2021.


2. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A.,

pentru anul 2021.

3. Hotărârea nr. 170 din 16 aprilie 2021 emisă de către Consiliul Local al

Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a

gestiunii serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena

Francisc Neuman.

4. Hotărârea nr. 171 din 16 aprilie 2021 emisă de către Consiliul Local al

Municipiului Arad referitor la aprobarea documentației de atribuire prin concesiune, a serviciului

de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman către

SC RECONS SA Arad.

5. Înființarea unui punct de lucru/sediu secundar pentru Stadionul Municipal –

Arena Francisc Neuman, în imobilul situat în Arad, str. Frații Neumann nr. 2, înscris în CF nr.

316036 Arad și str. Poetului nr. 1C înscris în CF nr. 304254 Arad.

6. Adresa nr. 2258 emisă de către S.C. AMT TOURER BUSINESS SRL

privind spațiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 18.

7. Închirierea spațiului comercial situat în Arad, P- ța Spitalului nr. 1- 5, bl.

5,sc. B+C, ap. 34, parter, ca urmare a licitației publice din data de 22.04.2021.

8. Modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 8 din 07.04.2021 prin introducerea

datelor personale pe hotărâre a membrilor Consiliului de Administrație în vederea

înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului.

9. Asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de

Administrație a SC RECONS SA Arad.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 27 aprilie

2021, ora 15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,Vasii Vasile