Convocator C.A. - 26.01.2023

Publicat 31 January 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă

ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 26 ianuarie 2023, orele 12,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Raport privind situația creanțelor nr. 490 din 20 ianuarie 2023.

2. Analiza și negocierea Contractului Colectiv de Muncă, a indicatorilor și criteriilor de

performanță pentru toate serviciile/birourile/compartimentele precum și a modului de plată a orelor

suplimentare.


2.1. Adresa Biroului Resurse Umane nr. 349 din 13 ianuarie 2023.

2.2. Adresa Sindicatului Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A. nr. 03 din


16.01.2023 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 391 din 17 ianuarie 2023

3. Adresa numărul 484 din 20 ianuarie 2023 privind calculul gradului de îndeplinire a

indicatorilor de performanță pentru anul 2022 ai Consiliului de Administrație.

4. Adresa numărul 485 din 20 ianuarie 2023 privind calculul gradului de îndeplinire a

indicatorilor de performanță pentru anul 2022 ai Directorului general.

5. Sentința Civilă nr. 5654 din 06 decembrie 2022 a Judecătoriei Arad, Secția Civilă,

dosar nr. 13288/55/2022 privind plângerea contravențională formulată de S.C. RECONS S.A.

împotriva procesului verbal de contravenție seria GNM nr. 002025 din 18 august 2022 emis de Garda

Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad.

6. Solicitarea nr. 231 din 10 ianuarie 2023 a Șefului Serviciului Construcții privind

transferul dl. Mureșan Valer Cosmin de la Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule la Serviciul

Construcții.

7. Solicitarea nr. 233 din 10 ianuarie 2023 a Șefului Serviciului Construcții privind

desființarea a două locuri de muncă din cadrul Serviciului Construcții.

8. Adresa nr. 329 din 12 ianuarie 2023 a Șefului Biroului Financiar Contabil privind

transformarea a două posturi de contabil în posturi de economist în cadrul Biroului Financiar

Contabil, precum și alocarea unui număr de patru posturi vacante astfel: 1 post economist; 1 post

gestionar și 2 posturi casiere.


Pagină 2 din 2

9. Adresa nr. 347 din 13 ianuarie 2023 a Biroului Resurse Umane privind transformarea

postului vacant de femeie de serviciu din Statul de Funcții al biroului în post de economist cu

specializarea resurse umane.

10. Adresa Compartimentului Control Intern nr. 463 din 19 ianuarie 2023 privind

aprobarea ”Programului de dezvoltare al sistemului de control intern managerial al S.C. RECONS

S.A. pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023”

11. Diverse.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii

( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin