Convocator C.A. - 25.01.2024

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 25 ianuarie 2024, orele 12.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea adreselor nr. 609/19.01.2024 și 628/19.01.2024 privind modificarea salariului de

bază al angajaților S.C. RECONS S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 142/28.12.2023 privind

modificarea art. 164 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, referitor la salariu

minim brut pe țară garantat în plată.

2. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin