Convocator C.A. -22.11.2021

Publicat 16 decembrie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 22 noiembrie

2021, orele 13,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analizarea și aprobarea planului de administrare al Consiliului de

Administrație al S.C. RECONS S.A pentru mandatul 2021-2025, în vederea realizării

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

2. Adresa nr. 6069 din 16.11.2021 privind spațiile comerciale, spații de

depozitare și locuințe.

3. Aprobarea procedurii privind modul de organizare și desfășurare a

licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale și de depozitare aflate în

proprietatea SC RECONS SA.

4. Avizarea tarifelor de închiriere pentru spațiile comerciale și spațiile de

depozitare aflate în proprietatea SC RECONS SA, menționate în nota de fundamentare

nr. 6041 din 15.11.2021.

5. Avizarea tarifelor de exploatare a Patinoarului Municipal Arad,

menționate în nota de fundamentare nr. 5995 din 12.11.2021.

6. Adresa nr. 6060 din 16.11.2021 privind avizarea Actului Constitutiv al SC

RECONS SA.

7. Adresa nr. 5828 din 03.11.2021 emisă de Primăria Municipiului Arad

privind prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a

întreprinderilor publice.

8. Asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de

Administrație al SC RECONS SA.

9. Raportul de activitate al Șantierului de construcții și reparații din cadrul

SC RECONS SA, privind activitatea acestuia pentru perioada 2020 și 2021.

10. Adresa nr. 5839 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC SUMAR

TEX SRL privind închirierea spațiului comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl.

4, ap. 13, parter.

11. Adresa nr. 5845 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC

MINERALIA SRL privind panoul publicitar situat pe terasa spațiului comercial situat în

Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-78, bl. U6, ap. 19, parter.


2


12. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 22

noiembrie 2021, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:


1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și

nefinanciari rezultați din planul de administrare al consiliului de administrație pentru

mandatul 2021 – 2025.


2. Aprobarea tarifelor de închiriere pentru spațiile comerciale și


spațiile de depozitare aflate în proprietatea SC RECONS SA.


3. Aprobarea tarifelor de exploatare a Patinoarului Municipal Arad,


menționate în nota de fundamentare nr. 5995 din 12.11.2021.


4. Adresa nr. 6060 din 16.11.2021 privind aprobarea Actului


Constitutiv al SC RECONS SA.


5. Adresa nr. 5839 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC

SUMAR TEX SRL privind închirierea spațiului comercial situat în Arad, Bd. Revoluției

nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.


6. Adresa nr. 5845 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC

MINERALIA SRL privind panoul publicitar situat pe terasa spațiului comercial situat în

Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-78, bl. U6, ap. 19, parter.


7. Asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de


Administrație a SC RECONS SA.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de

23.11.2022, ora 15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

13. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică

pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin