Convocator C.A. - 22.06.2023

Publicat 12 July 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 22 iunie 2023, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza Raportului de audit nr. 49933/15.06.2023 privind ”Managementul activității

de administrare a S.C. RECONS S.A. Arad” efectuat de Biroul Audit Public Intern din cadrul

Primăriei Municipiului Arad.

2. Organizarea activității și delegarea competențelor pentru Directorul Adjunct al S.C.

RECONS S.A. Arad.

3. Adresa nr. 3793/21.06.2023 a președintelui Comisiei de cercetare disciplinară

prealabilă privind prelungirea termenului de finalizare a cercetării disciplinare prealabile.

4. Informarea Compartimentului Contencios Juridic privind procesul nr. 13288/55/2022

cu Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad referitor la anulare proces verbal de

contravenție GNM 002025/18.08.2022.

5. Cererea directorului general Mehelean Gheorghe Nicolae nr. 3778/21.06.2023 privind

efectuarea concediului de odihnă.

6. Solicitarea nr. 3748/20.06.2023 a Șefului Serviciului Parcări de Reședință privind

mărirea salariilor angajaților din subordine.

7. Adresa nr. 3749/20.06.2023 a Șefului Serviciului Construcții privind angajarea unei

persoane pe postul rămas vacant ca urmare a decesului domnului Ciurdar Ilie (zidar).

8. Adresa nr. 3796/21.06.2023 a Comisiei de evaluare a ofertelor privind procedura de

achiziție - Refacere și reabilitare gazon Stadionul Francisc Neuman privind numirea de către Primăria

Municipiului Arad a unui specialist în evaluarea ofertelor tehnice.

9. Protocol de parteneriat privind organizarea proiectului ”Festivalul Berii Arad 2023”.

10. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin