Convocator C.A. - 21.03.2024

Publicat 28 March 2024 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 21 martie 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2024.

2. Aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2024 al S.C.

RECONS S.A.

3. Validarea recomandării de numire a Directorului General al S.C. RECONS S.A. Arad

raportat la Decizia Comitetului de Nominalizare și Remunerare și la Raportul final al expertului

independent cooptat în derularea procedurii de selecție a Directorului General al S.C. RECONS S.A..

Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat și anexele

privind indicatorii de performanță.

4. Adresa Compartimentului Contencios Juridic nr. 2541/19.03.2024 privind situația

litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată și a dosarelor execuționale în luna februarie – martie

2024.

5. Analiza solicitării de prelungire a contractelor de închiriere nr. 2034/04.03.2024 a S.C.

GRUP CONTERA S.R.L. și nr. 2037/04.03.2024 a S.C. ”TOTAL SPORT” S.R.L.

6. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin