Convocator C.A. - 21.03.2023

Publicat 29 March 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996,

convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 21 martie 2023, orele 13,00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza si aprobarea proiectului Raportului de audit intern, referitor la misiunea de audit

intern privind ”Analiza situației creanțelor cu o vechime mai mare de trei ani”, elaborat de

Compartimentul Auditul intern.

2. Adresa nr. 1597 din 14.03.2023 a șefului Serviciului “Baze de Agrement “ privind măsuri

de eficientizare a Ștrandului Neptun și Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman.

3. Program de reducere a cheltuielilor la Stația de sortare, strategia de contractare, precum și

analiza draft-ului Procedurii de valorificare a deșeurilor reciclabile rezultate în urma

sortării.

4. Aprobarea și valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului propriu și concesionat la

S.C. RECONS S.A. nr. 660 din data 31.01.2023.

5. Aprobare contract externalizare Servicii de achiziții publice.

6. Analiza Raportului de evaluare al spațiilor pentru activități economice situate în incinta

Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad, emis de S.C. EVALUAR S.R.L. nr.

AR 9827 din 15.03.2023.

7. Adresa AFRONT MEDIATECH S.R.L. înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1540 din

10.03.2023 privind refuzul de a achita tariful de închiriere majorat conform H.C.L.M. Arad

nr. 651 din 28 noiembrie 2022 privind stabilirea tarifelor aferente Stadionului Municipal

Arena Francisc Neuman.

8. Adresa S.C. SMILING CORN S.R.L. înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1251 din

27.02.2023 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6454 din 07.11.2022, din data

de 26.03.2023 până la finalizarea procedurii de închiriere prin licitație publică a spațiilor

pentru activități economice situate în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc

Neuman Arad.

9. Adresa S.C. ORTO STYLE MEDICAL S.R.L. nr. 123 din 09.03.2023 înregistrată la S.C

RECONS S.A. cu nr. 1.512 din 09.03.2023 privind suplimentarea suprafeței spațiului

închiriat cu o suprafață de circa 40 mp.

10. Adresa Biroului Resurse Umane nr. 1574 din 14.03.2023 privind răspunsul Inspectoratului

Teritorial de Muncă referitor la munca suplimentară prestată în afara duratei normale de

muncă.


Pagină 2 din 2


11. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin