Convocator C.A. - 20.10.2023

Publicat 15 November 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 20 octombrie 2023, orele 09.00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea revocării persoanelor responsabile cu dreptul de a doua semnătură la Banca

Transilvania, Sucursala Arad, precum și la instituțiile financiare și autoritățile statului a înlocuitorilor

de drept ai celor desemnați în lipsa acestora și anume Mihoc-Sârbu Lavinia-Loredana pentru perioada

23.10.2023 – 06.11.2023 și Borbilău Monica Eugenia – revocare definitivă.

2. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin