Convocator C.A. - 19.12.2023

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă,

ședința Consiliului de Administrație în data de 19 decembrie 2023, orele 12.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Avizarea modificării chiriilor pentru locuințele de serviciu, precum și a altor taxe

începând cu 01.01.2024, conform adresei înaintată de Compartimentul Administrativ nr.

9095/14.12.2023.

2. Aprobarea scoaterii la concurs a postului vacant de șef Stație Sortare, ca urmare a

vacantării acestuia, în baza adresei Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului

de Administrație.

3. Avizarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație

privind selectarea auditorului statutar.

4. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. RECONS S.A. Arad,

pentru data de 19.12.2023, ora 13.30, cu următoarea ordine de zi:


1. Mandatarea reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la

SC RECONS SA Arad privind propunerea, votarea și asigurarea executării măsurilor prevăzute de

Legea nr. 296/2023 în responsabilitatea operatorilor economici cu capital deținut integral/majoritar de

către unitățile administrativ–teritoriale și anume, prevederile cuprinse în art. XXXI, art. XXXII, art.

XXXIII pct. 5 alin. (2), art. XXXIV, art. XXXVII alin. (1)–(8), art. XXXVIII alin. (1)–(6), art. XXXIX

alin. (1)–(2), art. XL alin. (1)–(2), art. XLI alin. (1), art. XLII alin. (1)–(3) și art. LXXI..


2. Aprobarea numirii auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.

3. Aprobarea modificării chiriilor pentru locuințele de serviciu, precum și a altor taxe

începând cu 01.01.2024, conform adresei înaintată de Compartimentul Administrativ nr.

9095/14.12.2023.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.

16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 20 decembrie 2023, ora 13,00 la sediul

societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

5. Stabilirea și calculul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul

2024.

6. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin