Convocator C.A. - 18.05.2023

Publicat 25 May 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 18 mai 2023, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general pentru anul 2022.

2. Avizarea Raportului anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C.

RECONS S.A. pentru anul 2022 conform OUG 109/2011.

3. Avizarea situațiilor financiare pentru anul 2022 și a contului de profit și pierdere

pentru anul 2022.

4. Avizarea raportului de audit financiar pentru anul 2022.

5. Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorului general pentru anul

2022.

6. Avizarea raportului pe anul 2022 a comitetului de audit din cadrul Consiliului de

Administrație.

7. Avizarea raportului pe anul 2022 a comitetului de nominalizare și remunerare din

cadrul Consiliului de Administrație.

8. Avizarea raportului anual privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2022.

9. Avizarea raportului administratorilor la 31 decembrie 2022.

10. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. RECONS S.A. Arad,

pentru data de 18.05.2023, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:


1. Aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C.


RECONS S.A. pentru anul 2022 conform OUG 109/2011.


2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022 și a contului de profit și pierdere


pentru anul 2022.


3. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2022.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorului general pentru


anul 2022.


5. Aprobarea raportului pe anul 2022 a comitetului de audit din cadrul Consiliului de


Administrație.


6. Aprobarea raportului pe anul 2022 a comitetului de nominalizare și remunerare din


cadrul Consiliului de Administrație.


Pagină 2 din 2

7. Aprobarea raportului anual privind activitatea întreprinderii publice pentru anul


2022.


8. Aprobarea raportului administratorilor la 31 decembrie 2022.

11. Adresa Municipiului Arad, Direcția Patrimoniu nr. 39761/09.05.2023 înregistrată la

S.C. RECONS S.A. cu nr. 2778/09.05.2023 referitoare la întocmire rapoarte pentru anul 2022.

12. Plan de măsuri privind reducerea cantității de deșeuri acumulate la Stația de sortare

atât în zona de recepție cât și în zona de livrare.

13. Raport al Serviciului Construcții nr. 2919/15.05.2023 privind situația contractelor de

lucrări în derulare, sumele aferente, gradul de îndeplinire / realizare al fiecăruia.

14. Solicitarea nr. 2911/15.05.2023 a președintelui Comisiei de cercetare disciplinară

prealabilă privind prelungirea termenului de finalizare a cercetării disciplinare prealabile.

15. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin