Convocator C.A. -17.05.2022

Publicat 18 March 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 17 martie 2022,

orele 13,00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Adresa nr. 1378 din 04.03.2022 emisă de către Primăria Municipiului Arad,

Direcția Economică, Serviciul Buget privind sumele aprobate cu titlu de transferuri de la

bugetul local, aferente anului 2022.

2. Avizarea programului anual al achizițiilor publice, cu finanțare din surse

proprii și cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2022.

3. Avizarea Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A.,

pentru anul 2022.

4. Aprobarea rezultatelor Inventarierii la sfârşitul anului 2021 și a propunerilor

de casare.

5. Sentința civilă nr. 4522 din 27 octombrie 2022 pronunțată de către Judecătoria

Arad în dosarul nr. 12053/55/2020, privind imobilul situat în Arad, str. Lungă nr. 18.

6. Solicitarea administratorului SC AISHA CAFFE SRL privind eșalonarea la

plată a debitului restant aferent închirierii spațiului comercial situat în Arad, str. Clujului

nr. 198, bl. 82, sc. A, ap. 17, parter.

7. Aprobarea tarifului pentru închirierea unei suprafețe în incinta spațiilor proprii

sau aflate în administrarea SC RECONS SA, pentru amplasarea unor aparate automate de

furnizare suc, dulciuri, cafea, etc.

8. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 17 martie

2022, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice, cu finanțare din surse proprii și cu

finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2022.

2. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., pentru

anul 2022.

3. Aprobarea tarifului pentru închirierea unei suprafețe în incinta spațiilor proprii sau aflate

în administrarea SC RECONS SA, pentru amplasarea unor aparate automate de furnizare suc, dulciuri,

cafea, etc.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 18 martie

2022, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedinte

Hristov Constantin