Convocator C.A. - 16.05.2024

Publicat 22 May 2024 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă,

ședința Consiliului de Administrație în data de 16 mai 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza și aprobarea planului de administrare și a componentei de management a directorului

general, așa cum prevede art. 13 lit. j si k din contractul de mandat pe perioada 2024-2025.

2. Aprobarea raportului de activitate al SC RECONS SA pe trimestrul I- 2024.

3. Execuția bugetară la data de 31.03.2024.

4. Analiza cheltuielilor aferente fondului de salarii raportat la BVC al societății.

5. Aprobarea modificării și completării Regulamentului de desfășurare a licitațiilor pentru

închirierea terenurilor și căsuțelor pe “Ștrandul Neptun”

6. Aprobarea raportului privind achizițiile publice realizate de societate la data de 30.04.2024

7. Informare privind toaletarea copacilor si/sau defrișarea arborilor degradați din perimetrul

ștrandului “Neptun”.

8. Informare privind expirarea termenului de închiriere pentru locuințele de servici la data de

31.05.2024.

9. Aprobarea reviziei a doua a Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024 și aprobarea

achiziției a două pompe de apă cu absorbție de murdărie.

10. Raportul Compartimentului Contencios Juridic privind situația dosarelor aflate pe rolul

instanțelor și situația dosarelor execuționale în luna aprilie 2024.

11. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin