Convocator C.A. - 15.02.2024

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă,

ședința Consiliului de Administrație în data de 15 februarie 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Raportul Compartimentului Contencios Juridic nr. 1327 din data de 12.02.2024 pentru

luna ianuarie 2024.

2. Prezentarea Execuției Bugetare pentru anul 2023 și a indicatorilor economico-financiari

la 31.12.2023.

3. Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și anexa la acesta

Programul anual de achiziții pentru anul 2024.

4. Informarea S.C. SUPORT EOS CONSULTING S.R.L. nr. 6/13.02.2024 înregistrată la

S.C. RECONS S.A. cu nr. 1397/13.02.2024.

5. Informarea ofițerului de conformitate privind conformarea cu prevederile art. 58 alin. 1

din OUG 109/2011 referitor la colaborarea cu AMEPIP.

6. Aprobarea Caietului de sarcini pentru ”Furnizare carburanți pe bază de carduri de credit

pentru parcul auto și utilajele societății RECONS S.A. Arad”.

7. Adresa Compartimentului Resurse Umane privind modificarea Organigramei și a

Statului de funcții al S.C. RECONS S.A. în baza referatelor Serviciului Construcții privind angajarea

unei femei de serviciu în cadrul Compartimentului Bazin de Înot de Polo și a unui zidar, precum și a

Serviciului Transport privind angajarea unui legător de sarcină.

8. Raportul Serviciului de Sortare Deșeuri nr. 1390/13.02.2024.

9. Informarea directorului general privind transferul contractelor de utilități pe chiriași la

spațiile proprii închiriate.

10. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin