Convocator C.A. - 14.01.2022

Publicat 25 January 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 14 ianuarie

2022, orele 13,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea componentei de management a planului de administrare al

directorului general pentru mandatul 2021 – 2025, împreună cu indicatorii de

performanță financiari și nefinanciari.

2. Raportul privind activitatea desfășurată de către serviciul parcări cu plată și

ridicări vehicule din cadrul societății, în perioada 2020 – 2021.

3. Caietul de sarcini privind modalitatea achitării tarifului de parcare cu plată

prin intermediul telefonului mobil(SMS și CARD).

4. Oferta emisă de SC PTP ONLINE SRL privind implementarea serviciului de

plată a parcării prin card și SMS în Municipiul Arad.

5. Adresa nr. 6468 din 20.12.2021 emisă de către administratorul SC SUMAR

TEX SRL privind retragerea de la licitația publică pentru închirierea spațiului

comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, parter.

6. Adresa nr. 139 din 07.01.2022 emisă de către Primăria Municipiului Arad,

Compartimentul Guvernanță Corporativă, referitor la îndatoririle prevăzute în

O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor

publice.

7. Diverse.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică

pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin