Convocator C.A. - 13.12.2022

Publicat 19 December 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administraţie în data de 13 decembrie 2022, orele 12,00 la Stadionul

Municipal Arena Francisc Neuman, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Organizarea licitațiilor la Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman

2. Raport de evaluare pentru stabilirea prețului minim de închiriere conform studiului de

oportunitate.

3. Regulament acordare ore suplimentare.

4. Adresa nr. 7218 din 12.12.2022 privind acordarea orelor suplimentare emisă de șeful

Biroului Financiar-Contabil.

5. Adresa SC SYNTAX TRUST SRL înregistrată la SC RECONS SA cu nr.

7225/12.12.2022 privind rezilierea contractului de închiriere a spațiului situat în Arad, strada Clujului, Bl.

73, sc. A, ap. 18, nr. 194.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societății

( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin