Convocator C.A. - 13.09.2023

Publicat 03 October 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 13 septembrie 2023, orele 13.00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Vacantarea postului de director general, măsuri organizatorice și delegarea atribuțiilor

de director general.

2. Demararea procedurii de selecție a directorului general.

3. Demararea procedurii de selecție a directorului adjunct.

4. Analiză organigramă.

5. Adresa nr. 6365 din 12.09.2023 a directorului adjunct privind necesitatea contractării

serviciilor unui specialist pentru întocmire Certificatului energetic al Stației de sortare în vederea

efectuării recepției finale a lucrărilor de investiții ”Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și

modernizarea instalațiilor, dotărilor și a spațiilor aferente (Zona CET)”.

6. Adresa Șefului Stației de Sortare nr. 6356 din 12.09.2023 privind modificare

organigramă și stat de funcții al S.C. RECONS S.A., referitor la desființare post șef formație.

7. Aprobare Revizuire Program Anual de Achiziții publice 2023 în baza adresei

6263/11.09.2023 (transfer de la poziția 30 – nisip, pământ, balast la poziția 22 – materiale electrice);

8. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin