Convocator C.A. - 12.06.2023

Publicat 15 June 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 12 iunie 2023, orele 12.30, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea Raportului misiunii de audit intern ”Organizarea și funcționarea Serviciului

Parcări cu Plată și Ridicări Vehicule”.

2. Execuția bugetară la 30 aprilie 2023.

3. Aprobarea Raportului Serviciului Construcții nr. 3428/07.06.2023 privind situația

contractelor de lucrări în derulare, corelat cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A.,

planul de achiziții etc.

4. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. RECONS S.A.

Arad, pentru data de 12.06.2023, ora 13.30, cu următoarea ordine de zi:


1. Desființarea punctului de lucru / sediu secundar - Bazinul de înot de polo, situat în

municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28 conform H.C.L.M. Arad nr. 56 din 31 ianuarie 2023 privind

încetarea Contractului de concesiune nr. 46770/09.07.2020 a serviciului de administrare, întreținere și

exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28 și a Procesului verbal de

predare-primire înregistrat la PMA cu nr. 20131/10.03.2023, iar la RECONS SA cu nr.

1516/10.03.2023.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu

art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 13 iunie 2023, ora 13,30 la sediul

societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

5. Adresa Compartimentului Contencios Juridic nr. 3430/07.06.2023 privind contractele

de închiriere, în derulare la Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman care urmează să înceteze la

30.06.2023.

6. Adresa Șefului Serviciului Parcări cu Plată și Ridicări Vehicule nr. 3340/31.05.2023.

7. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin