Convocator C.A. - 12.01.2024

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 12 ianuarie 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea Raportului Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului

de Administrație privind selectarea și recomandarea expertului independent persoană fizică sau

juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate în condițiile

legii, în conformitate cu prevederile art. 35 din OUG. Nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, în vederea derulării procedurii de selecție director general al S.C. RECONS

S.A.

2. Aprobarea tipului procedurii de selecție a directorului adjunct al S.C. RECONS S.A..

3. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin