Convocator C.A. - 11.05.2023

Publicat 16 May 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 11 mai 2023, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza situației referitoare la activitatea de achiziții publice a S.C. RECONS S.A.

ARAD

2. Aprobare organizare eveniment “ Festivalul Berii 2023 “ pe ștrandul Neptun.

3. Analiza implementare proceduri SMC si SMI la nivelul S.C. RECONS S.A.

4. Analiza debitelor restante si măsuri pentru recuperarea lor.

5. Propuneri elaborare proceduri digitale pentru contractare, reziliere, notificare

contracte locațiune, închiriere, somații, notificări.

6. Propuneri elaborare proceduri digitale pentru întocmirea unei baze de cu toate

contractele și actele adiționali întocmite de S.C. RECONS S.A.

7. Analiza și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. RECONS

S.A.

8. Analiza și discuții contracte, inclusiv cu AFC UTA la stadionul “Francisc Neuman”

9. Adresa d-nei Viorica Graur înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 2451/27.04.2023

privind refacturarea deșeurilor la Ștrand.

10. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin