Convocator C.A. - 11.04.2024

Publicat 17 April 2024 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 11 aprilie 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea rezultatelor Inventarierii la 30.09.2023 și a propunerilor de casare.

2. Avizarea Raportului misiunii de audit intern privind întocmirea și derularea contractelor

de închiriere căsuțe, teren și spații comerciale în incinta Ștrandului Neptun.

3. Aprobarea Reviziei 1 a Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024.

4. Aprobarea încheierii contractelor de prestări servicii de curățenie la Ștrandul Neptun și

de prestări servicii de întreținere și reparații a instalațiilor care asigură calitatea apei și asigurarea

tratării pentru întreținerea calității apei.

5. Aprobare contract achiziționare pompe de apă pentru contractul de servicii având ca

obiect prestarea serviciului de întreținere și reparații fântâni arteziene, bazine ornamentale, cișmele și

țâșnitori de apă din domeniul public al municipiului Arad nr. 4087 din data de 29.06.2023.

6. Adresa Compartimentului Contencios Juridic nr. 3085/04.04.2024 privind situația

litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată și a dosarelor execuționale în luna martie 2024.

7. Aprobarea persoanelor responsabile cu dreptul de semnătură la instituțiile financiare și

autoritățile statului, precum și înlocuitorii de drept ai celor desemnați în lipsa acestora.

8. Adresa Compartimentului Resurse Umane nr. 3182/08.04.2024 referitor la asigurare

personal pentru Serviciul Zone de Agrement, pentru perioada 01.05.2024 – 31.08.2024.

9. Avizarea Cartei Auditului Intern nr. 3188/08.04.2024.

10. Aprobarea solicitării nr. 3223 din 09.04.2024 a șefului Serviciului Zone de Agrement

pentru semnarea unui contract privind toaletarea pomi în incinta Ștrandului Neptun.

11. Aprobarea Caietului de sarcini nr. 3261 din 09.04.2024 privind Achiziționare ciur cu

accesorii pentru Stație sortare.

12. Aprobarea solicitării nr. 3330 din 11.04.2024 a Sindicatului Libertatea din cadrul S.C.

RECONS S.A. privind acordarea unui cadou în bani, angajaților societății, cu ocazia sărbătorilor

pascale, din fondul de acțiuni sociale în valoare de 150 lei/salariat.

13. Diverse


Pagină 2 din 2

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin