Convocator C.A. - 11.04.2023

Publicat 13 April 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 11 aprilie 2023, orele 12,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza situației creanțelor mai vechi de 12 luni și analiza situației angajamentelor de

plată asumate de debitori.

2. Analiza și aprobarea Caietului de sarcini pentru externalizare ”Servicii de consultanță

în domeniul achizițiilor publice – cod CPV 79418000-7”.

3. Analiza situației contractelor cu o valoare mai mare de 50.000 de euro, pentru

perioada 2018-2023.

4. Analiza situației spațiilor comerciale și a căsuțelor care urmează a fi licitate în incinta

Ștrandului Neptun.

5. Analiza și aprobarea bibliografiei, a condițiilor generale și specifice de participare și a

comisiei de concurs, pentru ocuparea postului de economist specializat în domeniul resurselor

umane.

6. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin