Convocator C.A. - 09.08.2023

Publicat 16 August 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 09 august 2023, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Avizarea bilanțului contabil la 30.06.2023.

2. Execuției bugetare la 30.06.023.

3. Rectificare Program Anual de Achiziții publice 2023.

4. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. RECONS S.A. Arad,

pentru data de 09.08.2023, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil la 30.06.2023.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16,

alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 10 august 2023, ora 14,00 la sediul societăţii,

situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

5. Analiza ofertei de prestări servicii financiar-contabile nr. 1/25.07.2023 emisă de S.C.

EXCONTA P.G.B. CONSULTING, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 4952/27.07.2023.

6. Analiza și aprobarea Caietului de sarcini privind Servicii Proiectare tehnica (PT, DE,

DTAC, POE, asistență tehnica) și execuție lucrări pentru proiectul: „Reconfigurare sistem de

canalizare- Stadionul Francisc Neuman , Arad”

7. Adresa Șefului Stației de Sortare nr. 4813/24.07.2023 privind măsurile dispuse de

Agenția de Protecția Mediului.

8. Analiza și aprobarea Caietului de sarcini nr. 5.095/02.08.2023 pentru ”Achiziția unui

autocamion (Abroll) echipat cu cârlig și folosit pentru transport container și manevrare containere 20

mc”.

9. Adresa Șefului Stației de Sortare nr. 5.122/02.08.2023 privind solicitarea de închiriere

de urgență a unui utilaj cu braț telescopic (manitou/Merlo).

10. Răspunsul directorului general Mehelean Gheorghe Nicolae referitor la solicitarea

unui punct de vedere scris privind sumele prescrise, înregistrat cu nr. 4904/26.07.2023.

11. Răspunsul directorului general Mehelean Gheorghe Nicolae referitor la solicitarea

unui punct de vedere scris privind sumele prescrise, înregistrat cu nr. 4944/27.07.2023.

12. Adresa Șefului Serviciului Transport nr. 4.966/31.07.2023 privind transformarea

postului vacant de stivuitorist în post de șofer autoturisme și camionete.


Pagină 2 din 2

13. Actul adițional la Protocolul de parteneriat între Centrul Municipal de Cultură Arad și

S.C. THE HERO S ADVENTURE S.R.L. – privind modificarea datei și orei evenimentului sportiv

caritabil ”Champions Cup”.

14. Analiza ofertei nr. 189/02.08.2023 emisă de S.C. OFFICE EVCAD S.R.L. privind

evaluare imobil strada Clujului nr. 6.

15. Notificarea AFC UTA Arad înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 4821 din data de

25.07.2023 privind Procedura prealabilă de anulare a procedurii privind de licitație pentru închirierea

unor spații comerciale din incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman.

16. Răspunsul la Notificarea AFC UTA Arad înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr.

4821 din data de 25.07.2023.

17. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin