Convocator C.A. - 09.08.2022

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședința Consiliului de Administraţie în data de 09 august

2022, orele 15,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza economico –financiară a societății la 30.06.2022.

2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2022.

3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță

ale Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

4. Avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în Anexa nr. 1

și Anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017 al directorului general al

S.C. RECONS S.A. Arad, programate pentru anul 2022.

5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului

general pentru lunile ianuarie – iunie 2022, conform contractulului de mandat nr. 2655

din 05 iulie 2017.

6. Propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul

Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad privind componența comisiei de

selecție a directorului economic al S.C. RECONS S.A. Arad.

7. Completarea Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad, cu

noi membri aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad din data de

09.08.2022.

8. Completarea Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului

de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad, cu noii

membrii.

9. Întocmirea, semnarea și depunerea raportărilor contabile la 30.06.2022 de

către doamna Ardelean Cornelia Elisabeta, având în vedere Contractul Individual de

Muncă nr. 394 din 01.08.2022, cod COR 263106 – economist, încheiat în vederea

finalizării raportărilor contabile la 30.06.2022.


2


10. Propunerea Șefului Departamentului tehnic din cadrul S.C. RECONS S.A.

Arad nr. 4701 din 03.08.2022, de actualizare a tarifelor practicate pentru activitatea de

întreținere instalații sanitare și de încălzire pe bază de abonament lunar pentru contractele

încheiate cu asociațiile de proprietari/locatari, dar și cu terți.

11. Adresa nr. 4752/04.08.2022 emisă de Biroul Resurse Umane referitoare la

îndreptarea erorii materiale privind denumirea unității funcționale cuprinsă în

Organigrama S.C. RECONS S.A. aprobată în ședința Consiliului de Administrație din

data de 26 iulie 2022 referitoare la activitatea de audit intern astfel: ”Audit Intern” se va

numi ”Compartiment Audit Intern”.

12. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 09 august

2022, orele 15,30 cu următoarea ordine de zi:


1. Analiza economico –financiară a societății la 30.06.2022.

2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2022.

3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de


performanță ale Consiliului de Administrație pentru anul 2021.


4. Avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în

Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017 al

directorului general al S.C. RECONS S.A. Arad, programate pentru anul 2022.


5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului

general pentru lunile ianuarie – iunie 2022, conform contractul de mandat nr. 2655 din 05

iulie 2017.


6. Completarea Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A.


Arad.


În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va

putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta

se va întruni în data de 10 august 2022, ora 15,30 la sediul societății, situat în municipiul

Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

13. Diverse.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei

Arad şi se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin