Convocator C.A. - 09.01.2024

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă,

ședința Consiliului de Administrație în data de 09 ianuarie 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Avizarea propunerilor de tarife ce urmează a fi propuse pentru aprobare în CLM ,pentru

activitatea bazelor de agrement (Ștrand Neptun și Patinoar Municipal Arad).

2. Analiza propunerii de reorganizare a Compartimentului Stadion “Francisc Neuman” -

Disponibilizare și redistribuire personal, ca urmare a încetării Contractului de concesiune nr.

36986/10.05.2021 a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal

Arena Francisc Neuman în conformitate cu H.C.L.M. Arad nr. 733 din 21 decembrie 2023..

3. Analiza referatului nr. 9208/18.12.2023 a Compartimentului Contencios Juridic privind

situația debitorilor Costea Călin/STAGE EXTREME S.R.L. și S.C. BSA PIZZA DRIVE S.R.L..

4. Avizarea Raportul privind activitatea de audit public intern pe anul 2023 în baza adresei

Compartimentului Audit Intern nr. 9368/27.12.2023.

5. Contestația înregistrată cu nr. 9408 din 28.12.2023 înaintată de Miclea Adrian-Mircea

prin ”Zaharia & Asociații” privind solicitarea de anulare a procedurii/procesului de selecție pentru

funcția de director al S.C. RECONS S.A. Arad.

6. Aprobarea Raportului de activitate inițial înregistrat cu nr. 9443/29.12.2023 înaintat de

societatea Fox Management Consultants S.R.L., ca urmare a publicării anunțurilor de selecție pentru

funcția de director adjunct și director general, precum si aprobarea planului de interviuri pentru cele 2

posturi.

7. Aprobarea regulamentului/procedurii pentru valorificarea terenului din Arad, str.

Clujului.

8. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. RECONS S.A. Arad,

pentru data de 09.01.2024, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:


1. Mandatarea reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la

SC RECONS SA Arad conform H.C.L.M. Arad nr. 672/15.12.2023 să aprobe vânzarea prin licitație

publică, în condițiile legii, a terenului intravilan, situat în Arad, str. Clujului, nr. 6, la valoarea de piață

stabilită prin Raportul de evaluare elaborat de evaluator ANEVAR și transferul dreptului de proprietate

asupra terenului la prețul de vânzare adjudecat.


2. Desființarea punctului de lucru situat în Arad, strada Frații Neuman, nr. 2, ca urmare a

încetării Contractului de concesiune nr. 36986/10.05.2021 a serviciului de administrare, întreținere și

exploatare a Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman în conformitate cu H.C.L.M. Arad nr. 733

din 21 decembrie 2023.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.

16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 10 ianuarie 2024, ora 13,00 la sediul

societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Pagină 2 din 2

9. Adresa nr. 9344/22.12.2023 a doamnei Murariu Adelina referitoare la delegarea

atribuțiilor de șef Statie sortare.

10. Referatul directorului general nr. 86/04.01.2024 privind abrogarea unor articole din

deciziile Consiliului de administrație nr. 51/03.11.2023 și 58/05.12.2023.

11. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin