Convocator C.A. - 08.12.2023

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996,

convoacă ședința Consiliului de Administrație în data de 08 decembrie 2023, orele 13.00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Revocarea art. 1 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 55/16.11.2023

referitoare la Organigrama și Statul de funcții ale S.C. RECONS S.A emise în vederea conformării

prevederilor Legii 296/2023.

2. Analiza și aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale S.C. RECONS S.A.

valabile de la data de 08.12.2023 conform adresei Compartimentului Resurse Umane.

3. Analiza și aprobarea adresei conducerii societății privind modificarea unor posturi

în Statul de funcții precum și revizuirea organigramei conform adresei nr. 8707/05.12.2023.

4. Analiza propunerii de act adițional la contractele de închiriere din incinta

Ștrandului Neptun conform art. art.2 alin.2 din Decizia nr. 51 din 03.11.2023 a Consiliului de

Administrație.

5. Adresa Compartimentului Resurse Umane privind întocmirea statelor de plată a

salariilor pentru angajații societății.

6. Raportul de activitate al directorului general cuprinzând sinteza rapoartelor

serviciilor/compartimentelor în baza art. 2 alin. (2) din Decizia 55/16.11.2023 în conformitate cu

art. 54 din OUG 109/2011 consolidată.

7. Analiză și aprobare Program de Control Financiar de Gestiune pentru anul 2024 nr.

8839/07.12.2023.

8. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin