Convocator CA 07.04.2021

Publicat 07 aprilie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 07 aprilie 2021, orele 11,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Hotărârea nr. 148 din 31 martie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019.

2. Înființarea unui punct de lucru/sediu secundar pentru Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul SC RECONS SA, în imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio – Pop nr. 20, ap. 3/Piața Catedralei nr. 12-13, înscris în CF nr. 300598 – C1- U29, cadastral 300598 – C1- U29 și imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio – Pop nr. 20, ap. 5/Piața Catedralei nr. 12-13, înscris în CF nr. 300598 – C1- U30, cadastral 300598 – C1- U30.

3. Hotărârea nr. 152 din 31 martie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice la care Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar.

4. Convocarea şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 07 aprilie 2021, orele 11,45 cu următoarea ordine de zi:

1. Hotărârea nr. 148 din 31 martie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019.

2. Înființarea unui punct de lucru/sediu secundar pentru Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul SC RECONS SA, în imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio – Pop nr. 20, ap. 3/Piața Catedralei nr. 12-13, înscris în CF nr. 300598 – C1- U29, cadastral 300598 – C1- U29 și imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio – Pop nr. 20, ap. 5/Piața Catedralei nr. 12-13, înscris în CF nr. 300598 – C1- U30, cadastral 300598 – C1- U30.


3. Hotărârea nr. 152 din 31 martie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice la care Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 08 aprilie 2021, ora 11,45 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile