Convocator C.A. - 06.09.2023

Publicat 08 September 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 05 septembrie 2023, orele 13.00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Măsuri organizatorice privind conducerea executivă la RECONS S.A..

2. Numirea ofițerului de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca

instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul S.C. RECONS S.A.,

conform art.  58^1 din OUG 109/2011, actualizată.

3. Analiza și aprobarea Strategiei de contractare privind achiziția publică având ca obiect

Servicii de Proiectare tehnică (PT, DE, DTAC, POE, asistență tehnică) și execuție lucrări pentru

proiectul: „Reconfigurare sistem de canalizare- Stadionul Francisc Neuman , Arad”.

4. Adresa Compartimentului Contencios Juridic nr. 6138 din 05.09.2023 privind analiza

și aprobarea ”Codului de etică și conduită profesională al S.C. RECONS S.A. Arad”.

5. Adresa directorului general Mehelean Gh. Nicolae nr. 6137 din 05.09.2023.

6. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin