Convocator C.A. - 06.03.2023

Publicat 29 March 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu

nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa

Consiliului de Administraţie în data de 06 martie 2023, orele 12,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza și aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A.

pentru anul 2023.

2. Avizarea Programului anual de achiziții al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2023 înregistrat cu

numărul 1381 din 03.03.2023.

3. Adresa nr. 1315 din 01.03.2023, privind solicitarea de angajare a unei persoane pe postul

vacant din cadrul Compartimentului Achiziții.

4. Convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 06 martie 2023, orele 13,00 cu

următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023.

2. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., pentru

anul 2023.

3. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație

raportat la media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea de

bază a societății conform adresei nr. 1155 din 22.02.2023.

4. Desființarea punctului de lucru situat în Arad, strada Eugen Popa, nr. 28, ca urmare a

încetării Contractului de concesiune nr. 46770/09.07.2020 a serviciului de administrare, întreținere și exploatare

a Bazinului de înot de polo în conformitate cu H.C.L.M. Arad nr. 56 din 31 ianuarie 2023.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 07 martie

2023, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

5. Adresa Sindicatului Libertatea înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1393 din 03.03.2023

privind acordarea unei zile libere angajatelor societății cu ocazia zilei de 8 martie.

6. Adresa șefului Serviciului Construcții nr. 1396 din 03.03.2023 privind contractele de lucrări,

în derulare în anul 2023.

7. Analiza Deciziei conducerii nr. 10 din 25.01.2022 referitoare la persoana responsabilă cu

prelucrarea prevederilor Codului de etică.

8. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii

( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin