Convocator C.A. - 05.12.2023

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996,

convoacă ședința Consiliului de Administrație în data de 05 decembrie 2023, orele 13.00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza și aprobarea tarifelor de prestări servicii către terți cu mijloace de transport

auto înaintată de Serviciul Transport și Ridicări Vehicule prin adresa 8569/28.11.2023.

2. Analiza și aprobarea demarării procedurii în vederea încheierii unui contract de

audit statutar pentru auditarea situațiilor financiare conform art. 47 din OUG 109/2011.

3. Analiza și avizarea Planului Anual de Audit Public Intern – 2024 înaintat prin

adresa Compartimentului Audit Inter nr. 8532 / 27.11.2023.

4. Analiza și avizarea Planului Multianual de Audit Intern 2024 - 2027 înaintat prin

adresa Compartimentului Audit Inter nr. 8533 / 27.11.2023.

5. Analiza Raportului Compartimentului Contencios Juridic nr. 8570/28.11.2023

privind situația creanțelor, acțiunilor aflate pe rolul instanței, executări silite.

6. Analiza propunerii de act adițional la contractele de închiriere din incinta

Ștrandului Neptun conform art. art.2 alin.2 din Decizia nr. 51 din 03.11.2023 a Consiliului de

Administrație.

7. Analiza adresei nr. 8268/16.11.2023 a Serviciului Transport și Ridicări Vehicule

privind situația veniturilor, orelor suplimentare, măsuri de reducere a orelor suplimentare.

8. Adresa nr. 8373 / 21.11.2023 a directorului general privind pierderile fiscale și

măsurile fiscale dispuse conform prevederilor Legii 296/2023 referitoare la interzicerea acordării

de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială în anul 2024.

9. Adresa nr. 8572/28.11.2023 a Serviciului Transport și Ridicări Vehicule întocmită

conform art. XXXIV alin. (1) din Legea nr. 296/2023 privind încadrarea în consumul lunar de

combustibil.

10. Analiza ofertei de colaborare în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2024

11. Analiza HCLM 591/14.11.2023, referitor la respingerea acordării unui mandat

special reprezentantului UAT în AGA de la S.C. RECONS S.A.; completarea documentației

înaintată Primăriei Arad conform adresei 8365/21.11.2023.


Pagină 2 din 2

12. Adresa Compartimentului Resurse Umane privind întocmirea statelor de plată a

salariilor pentru angajații societății.

13. Aprobarea Regulamentului Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul

Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.

14. Raportul de activitate al directorului general cuprinzând sinteza rapoartelor

serviciilor/compartimentelor în baza art. 2 alin. (2) din Decizia 55/16.11.2023 în conformitate cu

art. 54 din OUG 109/2011 consolidată.

15. Diverse


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin