Convocator C.A. - 04.04.2023

Publicat 07 April 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 04 aprilie 2023, orele 14,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Informare și analiză a situației financiare a S.C. RECONS S.A. pe centre de cost.

2. Analiza situației Compartimentului Achiziții începând cu luna mai 2023.

3. Adresa S.C. NEAG AGRO S.R.L. nr. 6 /20.03.2023 înregistrată la S.C. RECONS

S.A. cu nr. 1736/20.03.2023 privind închirierea unui spațiu pentru reclamă, în suprafață de 15 mp,

poziționat la Peluza Sud în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, pentru perioada

01.04.2023-31.03.2024, cu posibilitate de prelungire prin act adițional.

4. Adresa domnului Dragoman Ovidiu Șef Serviciu Parcări și Ridicări Vehicule nr.

1735/20.03.2023 privind transferul personalului cu funcția de macaragiu de la Serviciul Transport la

Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule.

5. Adresa Sindicatului Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A. înregistrată la societate

cu nr. 1847/24.03.2023 privind acordarea de tichete cadou în sumă de 300 lei cu ocazia sărbătorilor

pascale.

6. Informarea Compartimentului Contencios Juridic privind semnarea Contractului de

antrepriză nr. 491 între S.C. ENEL Energie S.A. și S.C. RECONS S.A. având ca obiect ”furnizarea

de consultanță și suport pentru realizarea lucrării - Racordarea la rețeaua electrică a locului de

consum ce aparține utilizatorului SC RECONS SA – Stația de sortare deșeuri reciclabile”.

7. Adresa S.C. Saiyan-DragonBallZ S.R.L. înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr.

2011/31.03.2023 privind închirierea unei suprafețe de 40 mp în incinta Ștrandului Neptun în zona

Bazinelor de adulți în perioada sezonului estival 01.05.2023-30.09.2023 pentru amplasarea unei

rulote în vederea comercializării de produse tip ”fast-food”.

8. Analiza Caietului de sarcini privind ”Refacere și reabilitare gazon – Stadionul

Francisc Neuman Arad” pentru servicii de proiectare tehnică (PT, DE, DTAC, POE, Asistență

tehnică) și execuție lucrări.

9. Adresa Municipiului Arad, Direcția Patrimoniu, Serviciul Administrare și Evidență

Domeniul Public nr. 27084/30.03.2023 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 2040/03.04.2023

privind ”Studiul de oportunitate cuprinzând Raportul de evaluare pentru stabilirea prețului de

pornire la licitație, în vederea aprobării”.


Pagină 2 din 2


10. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin