Convocator C.A. - 03.11.2022

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administraţie în data de 03 noiembrie 2022, orele 14,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Discutarea și aprobarea noilor propuneri de tarife pentru: Ștrandul Neptun și Patinoarul

Municipal Arad, Bazinul de înot de polo și Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.

2. Prezentarea situației financiare a dispeceratului întreținere instalații sanitare și încălzire pe

bază de abonament lunar.

3. Stabilirea persoanelor responsabile cu dreptul de semnătură la instituțiile financiare și

autoritățile statului, precum și înlocuitorii de drept a conducerii în lipsa acestora.

4. Reglementarea concediilor de odihnă.

5. Diverse


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii,

Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii

( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin