Convocator AGOA - 27.05.2024

Publicat 30 May 2024 în Convocator AGA

C O N V O C A T O R


Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7):

”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune,

să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea

formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării Generale ordinare a

Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de 27.05.2024, ora 14.00, la

sediul societății situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de ședințe, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023 și a contului de profit și pierdere

pentru anul 2023.

2. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.

3. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2023.

4. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2023 pe destinațiile

legale.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorului general pentru anul

2023.

6. Aprobarea raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2023.

7. Aprobarea raportului Comitetului de Audit pentru anul 2023.

8. Aprobarea Raportului anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul


2023.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu

art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 28 mai 2024, ora 14,00 la

sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta

actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale

ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului prevazut la

alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe

ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor

exprimate.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ( www.reconsarad.ro ) și se comunică

acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.