Convocator AGEA - 27.05.2024

Publicat 30 May 2024 în Convocator AGA

C O N V O C A T O R


Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7):

”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se

opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără

respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării

Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de

27.05.2024, ora 15.00, la sediul societății situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de

ședințe, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Modificarea capitalului social respectiv majorarea numărului de acțiuni deținute de

Municipiul Arad, în baza Hotărârii 169/2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad și Hotărârii nr.

34/25.04.2024 a Consiliului Local Comuna Zimandu Nou.

2. Modificarea actului constitutiv al societății având în vedere exercitarea dreptului de

preemțiune de către Municipiul Arad la cumpărarea acțiunii deținute de către UAT Comuna Zimandu

Nou, aport la capitalul social al SC RECONS S.A. în valoare de 3,45 lei.

Art. 10 alin. (1) din actul constitutiv va avea următorul conținut:

”Art. 10. (1) Aportul acționarului unic la constituirea capitalului social şi numărul de acţiuni ce-i

revine acestuia este următorul:------------------------------------------------------------------------------------

----- MUNICIPIUL ARAD, persoană juridică română, reprezentat prin ing. Bibarț Călin, primarul

Municipiului Arad, cetăţean român, cu domiciliul în Arad, str. Șelari, nr. 1, născut la data de

20.09.1971, în Oraș Ineu, jud. Arad, CNP: 1710920022808, respectiv, Consiliul Local al

Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr. 75, jud. Arad are un aport la capitalul

social în valoare de 1.416.984 lei, din care 837.111,45 lei este aport în numerar, iar 579.872,55 lei

este aport în natură, divizat în 410.720 acţiuni nominative a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100%

din capitalul social şi constă din aport în natură: mijloace fixe în valoare de 184.960,78 lei; teren

intravilan situat în Arad, str. Clujului, nr. 6, jud. Arad, în suprafaţă de 2.323 mp, înscris în CF nr.

66196 Arad, în valoare de 394.911,15 lei, stabilit prin Raportul de expertiză tehnică întocmit de SC

„Societatea Experţilor Tehnici Arad” SA. -----------------------------------------------------------------”

3. Aprobarea modificării art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 5/20.04.2017 referitor la

apartamentele de servici, conform art. 8 alin (2) din Decizia Consiliului de Administrație nr. 32 din

data de 16.05.2024.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate

cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 28 mai 2024, ora 15,00 la

sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta

actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale

ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului prevazut la

alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de


2


pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor

exprimate.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ( www.reconsarad.ro ) și se comunică

acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului

general.