Convocator AGEA - 09.01.2024

Convocator AGA

N V O C A T O R


Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7):

”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se

opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără

respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării

Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de

09.01.2024, ora 14.00, la sediul societăţii situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de

ședințe, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Mandatarea reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la

SC RECONS SA Arad conform H.C.L.M. Arad nr. 672/15.12.2023 să aprobe vânzarea prin licitație

publică, în condițiile legii, a terenului intravilan, situat în Arad, str. Clujului, nr. 6, la valoarea de

piață stabilită prin Raportul de evaluare elaborat de evaluator ANEVAR și transferul dreptului de

proprietate asupra terenului la prețul de vânzare adjudecat.


2. Desființarea punctului de lucru situat în Arad, strada Frații Neuman, nr. 2, ca urmare

a încetării Contractului de concesiune nr. 36986/10.05.2021 a serviciului de administrare, întreținere

și exploatare a Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman în conformitate cu H.C.L.M. Arad nr.

733 din 21 decembrie 2023.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu se va putea

ține, o a doua adunare generală ordinară va avea loc în ziua de 10.01.2024, în același loc la ora 14.00

cu aceeași ordine de zi .

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara

prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile

adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului

prevazut la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze

asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand

hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ( www.reconsarad.ro ) și se comunică

acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului

general.