Convocator AGA - 19.12.2023

Convocator AGA

C A T O R


Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7):

”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se

opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără

respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de

19.12.2023, ora xx.13.00, la sediul societăţii situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de

ședințe, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Mandatarea reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la

SC RECONS SA Arad privind propunerea, votarea și asigurarea executării măsurilor prevăzute de

Legea nr. 296/2023 în responsabilitatea operatorilor economici cu capital deținut integral/majoritar

de către unitățile administrativ–teritoriale și anume, prevederile cuprinse în art. XXXI, art. XXXII,

art. XXXIII pct. 5 alin. (2), art. XXXIV, art. XXXVII alin. (1)–(8), art. XXXVIII alin. (1)–(6), art.

XXXIX alin. (1)–(2), art. XL alin. (1)–(2), art. XLI alin. (1), art. XLII alin. (1)–(3) și art. LXXI..

2. Aprobarea numirii auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit


financiar.


3. Aprobarea modificării chiriilor pentru locuințele de serviciu, precum și a altor taxe

începând cu 01.01.2024, conform adresei înaintată de Compartimentul Administrativ nr.

9095/14.12.2023.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va putea ține,

o a doua adunare generală ordinară va avea loc în ziua de 20.12.2023, în același loc la ora 13.00 cu

aceeași ordine de zi .

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara

prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile

adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului

prevazut la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze

asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand

hotarari cu majoritatea voturilor exprimate

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ( www.reconsarad.ro ) și se comunică

acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului

general.