Convocator AGA - 18.05.2023

Publicat 25 May 2023 în Convocator AGA

C O N V O C A T O R


Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7):

”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se

opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără

respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de

18.05.2023, ora 14.00, la sediul societăţii situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de

ședințe, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C.

RECONS S.A. pentru anul 2022 conform OUG 109/2011.

2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022 și a contului de profit și pierdere pentru

anul 2022.

3. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2022.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorului general pentru anul

2022.

5. Aprobarea raportului pe anul 2022 a comitetului de audit din cadrul Consiliului de

Administrație.

6. Aprobarea raportului pe anul 2022 a comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul

Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea raportului anual privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2022.

8. Aprobarea raportului administratorilor la 31 decembrie 2022.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va putea ține,

o a doua adunare generală ordinară va avea loc în ziua de 19.05.2023, în același loc la aceeași oră și

cu aceeași ordine de zi .

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara

prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile

adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului

prevazut la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze

asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand

hotarari cu majoritatea voturilor exprimate

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ( www.reconsarad.ro ) și se comunică

acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului


general.

Nr. Crt.denumire/nume acționarNr. acțiuniAport acționari la capitalul socialReprezentanți acționariSemnătura
1.Municipiul Arad410.71999,99976%Mandatar
Neamțiu Corneliu-Paul

2.Comuna Zimandu Nou10,00024%Primar
Vidran Dorel - Gheorghe

TOTAL410,720100%